Geplaatst op: 13 februari 2023

Een schriftelijke aanwijzing vervallen laten verklaren

Door Dianne Kruidhof
Een schriftelijke aanwijzing vervallen laten verklaren

Stel, in het kader van een ondertoezichtstelling (OTS) (lees onze vorige blog hierover) maakt de gecertificeerde instelling (GI) een afweging als het gaat over de omgang tussen jou en jouw kind. Het plan is om één keer per maand een omgangsmoment te laten plaatsvinden. Jij vindt dit veel te weinig en wilt geen medewerking verlenen aan dit plan. De GI kan vervolgens een schriftelijke aanwijzing geven. Wat houdt dat in? Je krijgt dan het besluit van de GI zwart op wit.

Je bent als ouder wettelijk verplicht om deze schriftelijke aanwijzing op te volgen. Dat geldt ook voor de minderjarige als deze een aanwijzing heeft ontvangen. Eventueel kan de GI de kinderrechter verzoeken om de aanwijzing te bekrachtigen, al dan niet met een dwangmiddel. Bekrachtiging van de aanwijzing zal een rechter overigens pas verlenen als de betrokkene wel eerst de kans heeft gehad om zich aan de aanwijzing te houden.

De GI kan dus uit eigen beweging aan de minderjarige of aan de ouder een schriftelijke aanwijzing geven. Omgekeerd kan het in bepaalde situaties verstandig zijn om als ouder zelf een schriftelijke aanwijzing aan te vragen over een beslissing waar jij het niet mee eens bent. Twee weken geldt daarbij als een redelijke termijn waarin de GI jou de aanwijzing moet kunnen geven. Het voordeel van het aanvragen van een schriftelijke aanwijzing is dat je naar aanleiding daarvan de beslissing voor kan leggen aan de kinderrechter.

Een schriftelijke aanwijzing moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Is de beslissing op zorgvuldige wijze tot stand gekomen? Staan de voor jou nadelige gevolgen van het besluit in verhouding tot het doel waarmee dat besluit is genomen? Staan de verplichtingen helder en ondubbelzinnig in de aanwijzing verwoord en wordt voldoende gemotiveerd waarom het besluit is genomen? Wij kunnen met je meekijken of aan alle voorwaarden is voldaan.

Inhoudelijk zijn er grenzen aan wat een GI door middel van een schriftelijke aanwijzing kan beslissen. Mag de GI bijvoorbeeld via een schriftelijke aanwijzing de door de kinderrechter vastgestelde zorgregeling wijzigen? Nee! Als de GI de zorgregeling wil wijzigen, moet de instelling daartoe een verzoek doen bij de kinderrechter, tenzij de kinderrechter bij de vastgestelde zorgregeling de gezinsvoogd de ruimte heeft gegeven om de contacten tussen de ouder(s) en de minderjarige(n) te beperken.

Wat nu als je het niet eens bent met de schriftelijke aanwijzing? Dan kun je deze beslissing van de GI aan de kinderrechter voorleggen met daarbij het verzoek tot gehele of gedeeltelijke vervallenverklaring.

Let op! De termijn voor het indienen van het verzoek bedraagt twee weken. Deze termijn begint te lopen op de dag na de verzending van de aanwijzing. Er zijn bijzondere omstandigheden denkbaar waardoor je niet hebt kunnen voldoen aan deze termijn, maar dat zijn uitzonderingen. Denk bijvoorbeeld aan een ziekenhuisopname waardoor je niet in de gelegenheid was om binnen twee weken te reageren.

Tegen de beslissing van de kinderrechter staat geen hoger beroep open, tenzij de schriftelijke aanwijzing gaat over beperking van het contact tussen een met gezag belaste ouder en de minderjarige in verband met een uithuisplaatsing.

Ook is het mogelijk om bij de GI een verzoek te doen tot gehele of gedeeltelijke intrekking van de schriftelijke aanwijzing vanwege gewijzigde omstandigheden. Binnen twee weken na ontvangst van het verzoek moet de GI dan een beslissing nemen. Wanneer de GI jouw verzoek niet honoreert, dan krijg je van de GI een afwijzende beschikking. Reageert de GI niet of niet tijdig, dan mag je er in juridisch opzicht na twee weken van uitgaan dat jouw verzoek is afgewezen. Wat kun je bij een negatief besluit van de GI nog doen? Je kunt dan tenslotte de rechter verzoeken om de aanwijzing in te trekken. Wij kunnen je daarbij helpen, ook om vooraf een inschatting te maken over de kans van slagen. Als de kinderrechter hierover een beslissing heeft genomen, dan kun je daartegen in principe niet in hoger beroep.

Let op! Net als bij een verzoek tot vervallenverklaring bedraagt de termijn voor het indienen van een verzoek aan de kinderrechter tot intrekking van de schriftelijke aanwijzing twee weken en begint deze termijn te lopen op de dag nadat de GI de afwijzende beschikking heeft verzonden. Heeft de GI niet gereageerd op jouw verzoek tot intrekking, dan loopt deze termijn gewoon door. Geeft de GI alsnog een afwijzende beschikking, dan eindigt de termijn na twee weken na verzending van die beschikking. Als je onze hulp wilt  in dit kader, dan is het dus heel belangrijk om snel contact op te nemen!

Heb je een vraag over een schriftelijke aanwijzing? Of heb je juridische hulp nodig? Bel of mail vrijblijvend met ATRIUM advocaten: info@atriumadvocaten.nl of 0591-714727. We zijn werkzaam in heel Nederland.

×
Neem contact op Zaak aanmelden